Bedankt voor je vertrouwen in MyFact. Op deze pagina beschrijven we hoe we omgaan met je gegevens als je gebruik maakt van onze website, software en diensten. We hechten zeer veel waarde aan de privacy van onze gebruikers. We respecteren en beschermen de privacy van onze gebruikers op onze website en in onze software. We gebruiken je gegevens alleen zodat jij onze dienst goed kunt gebruiken. We zullen nooit gegevens verkopen aan derden. Alle ingevoerde gegevens zijn eigendom van jou. Heb je vragen over onze privacy verklaring? Neem dan contact met ons op of stuur een email naar support@myfact.be.

Wij willen benadrukken dat we ten allen tijde trachten te handelen in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

Het bezoeken van de website, het aanmaken van een account, alsook het gebruik van de demo van MyFact impliceert je uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van je persoonsgegevens of opt-in) van deze privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij je persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze privacy verklaring te lezen in samenhang met het cookie beleid van MyFact.

Welke gegevens kun je aan ons verstrekken en verzamelen wij op onze beurt?

Je krijgt op onze website de mogelijkheid om voor verschillende doeleinden gegevens aan ons te verstrekken. In een groot deel van de gevallen zullen dit bedrijfsgegevens zijn. Echter is het ook mogelijk om persoonsgegevens te verstrekken. Uiteraard is het voor ons zaak om voor beide soorten gegevens een adequaat beveiligingsniveau te hanteren. Wij geven graag een overzicht van de soorten gegevens die je aan ons kunt verstrekken en die wij op onze beurt verzamelen:

 • Naam
 • Voornaam
 • Bedrijfsnaam
 • Ondernemingsnummer
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • GSM nummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website en de software van MyFact (zoals, maar niet beperkt tot IP-adres, browsertype, de webpagina die je bezocht wanneer je toegang verkreeg tot de website)
 • De inloggegevens van je mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van MyFact

Wij verzamelen tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat je maakt van de website en de diensten van MyFact. Zo zal MyFact, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen je bezoekt van de website en de software, van welke webbrowser je gebruik maakt, welke website je bezocht wanneer je toegang kreeg tot de website, alsook wat je IP-adres is. Wij kunnen je niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat MyFact toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de website en de software, alsook om meer gerichte communicatie te verzenden. 

Voor welk doel gebruiken wij jouw gegevens?

MyFact gebruikt jouw gegevens met het doel om:

 • Contact met je op te nemen indien u het contactformulier hebt ingevuld
 • De aanmaak van jouw account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met MyFact
 • Het leveren van de diensten van MyFact
 • Het leveren van support voor MyFact
 • De opmaak van een offerte
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Je op de hoogte te brengen van het einde van de abonnementsperiode, met de vraag om je abonnement te verlengen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website en de software
 • Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen waar jij je voor hebt ingeschreven
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Jou in contact te brengen met partners waarvoor je uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven
 • Statistische doeleinden

De verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden zal plaatsvinden op basis van je toestemming, of op grond van een gerechtvaardigd belang van MyFact. Indien je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, kun je deze toestemming ten allen tijde intrekken. Dit kan je bijvoorbeeld doen door via de link in de nieuwsbrief aan te geven dat je deze niet meer wilt ontvangen. Je kunt jouw toestemming ook intrekken door een e-mail te sturen naar support@myfact.be of door het contactformulier in te vullen en te verzenden.

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

MyFact zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van MyFact en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot onderhoudswerken, verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat MyFact in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om jouw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy verklaring.  

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat MyFact jouw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten wanneer MyFact hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten
 • Wanneer MyFact of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens –  dewelke MyFact heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
 • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het jouwe, behoudens wanneer je je hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.

In alle overige gevallen zal MyFact jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor jouw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

MyFact bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of ons laat weten dat je niet meer door ons benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken nadat je het verzoek hebt gedaan. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet – en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Privacy rechten

Als betrokkene heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vervollediging, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar support@myfact.be of door het contactformulier in te vullen en te verzenden. Bij het verzoek ontvangen we graag een kopie van uw ID of rijbewijs, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door de juiste persoon is gedaan. Wij wijzen je er in dit geval op, dat het aan te raden is het rijksregisternummer en de foto onleesbaar te maken, ter behartiging van uw privacy. Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

MyFact hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in de formulieren onder andere in een veilige omgeving(https) verwerkt en worden jouw gegevens opgeslagen in veilige bestuursomgevingen die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen. Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden bewaard in de cloud in datacenter(s) binnen de EU.

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van MyFact, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die wij stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan MyFact in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.  

Tot slot, zal de veiligheid van jouw account ook mede afhangen van de geheimhouding van jouw wachtwoord om toegang te krijgen tot de software en alle data die binnen de software omgeving beschikbaar is. Wanneer je je wachtwoord toch aan een derde hebt meegedeeld – bijvoorbeeld omdat deze derde heeft aangegeven om aanvullende diensten te bieden – zal deze derde via jouw wachtwoord toegang verkrijgen tot jouw account en jouw persoonsgegevens. In dat geval ben je zelf aansprakelijk voor de handelingen die gesteld worden door het gebruik dat gemaakt wordt van jouw account. MyFact raad je dan ook ten stelligste aan wanneer je vaststelt dat iemand toegang heeft genomen tot jouw account om jouw wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en contact met ons op te nemen.

Wijzigen privacy verklaring

MyFact behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de desbetreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat je kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De website en de software kan hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is MyFact verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij. 

Klachten

Wanneer je klachten hebt betreffende de manier waarop MyFact jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit

Vragen

Indien je vragen hebt over de privacy verklaring of over de wijze waarop MyFact jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: support@myfact.be
 • Via de post: MyFact, Herenthoutseweg 199, 2200 Herentals (België) 

 

Laatste aanpassing van deze privacy verklaring: 16 mei 2018