1. Toepassingsgebied

  Deze algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten die MyFact en/of haar divisies (hierna genoemd LEVERANCIER) afsluit met haar klanten (hierna genoemd “de Klant”), tenzij en voor zover er uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Deze Algemene Voorwaarden primeren in elk geval op de voorwaarden die van de Klant en/of van een derde uitgaan, ook indien LEVERANCIER deze niet uitdrukkelijk zou hebben geprotesteerd.

 2. Offertes

  1. De offertes van LEVERANCIER, alsmede alle door haar verstrekte gegevens, ontwerpen, voorstellen, berekeningen en/of bijlagen, gelden slechts ten titel van inlichting en binden LEVERANCIER in geen geval, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat zij definitief zijn.

  2. De in de offerte opgegeven prijzen zijn netto, exclusief BTW, en gelden, tenzij expliciet anders vermeld, tot 15 dagen na offertedatum.

  3. Tarieven medegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn de dagen van maandag t.e.m. vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feestdagen.

 3. Verwerking persoonsgegevens

  Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt de LEVERANCIER, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de Klant. Deze persoonsgegevens kunnen door de LEVERANCIER tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat de LEVERANCIER toe om de Klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en eventuele acties. Door de aanvaarding van deze voorwaarden verklaart de Klant zich akkoord met deze gegevensverwerking. Indien de Klant wenst dat zijn gegevens hier niet voor worden aangewend dient hij de LEVERANCIER hiervan in kennis te stellen. De klant kan zijn persoonsgegevens ten allen tijde raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende en ondertekende brief te zenden aan de LEVERANCIER. Onder geen beding zal de LEVERANCIER deze persoonsgegevens kenbaar maken aan derden. De LEVERANCIER behoudt zich het recht voor om deze privacy-regeling ten allen tijde aan te passen aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

 4. Leveringstermijnen - Duur en beëindiging

  De opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen vermeld. Eventuele vertraging in levering kan in geen geval recht geven op annulering van de bestelling of een schadevergoeding. De overeenkomsten worden, tenzij anders overeengekomen, afgesloten voor een termijn van één of twee jaar. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen uiterlijk één maand voor de afloop van deze termijn, schriftelijk te kennen geeft om de overeenkomst niet te verlengen.

 5. Eigendomsrechten

  Tenzij anders overeengekomen blijft de LEVERANCIER ten allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle door haar geleverde software, de door haar gebruikte en aangewende know-how en de ontwerpen, documenten en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding van of uitvoering van de opdracht, dan wel hieruit voortvloeien. De LEVERANCIER of haar licentiegever, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de geleverde software. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen blijft LEVERANCIER ook te allen tijde eigenaar van de broncode van de door haar geleverde software. De klant verkrijgt, behoudens andersluidende overeenkomst, slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot gebruik van het product. De klant moet zich bij dit gebruik strikt houden aan deze algemene voorwaarden en de eventuele andere voorwaarden opgelegd door de LEVERANCIER. Zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de LEVERANCIER mag de Klant het product niet op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, kopiëren en/of verveelvoudigen of aan een derde op enigerlei wijze ter beschikking te stellen. De Klant mag de aanduidingen van de LEVERANCIER of haar leveranciers m.b.t. hun eigendomsrechten niet verwijderen of wijzigen.

 6. Gebruik van software

  De Klant erkent door het opgeven van de bestelling door de LEVERANCIER voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door de LEVERANCIER wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, dienen door de klant te worden nageleefd. In geen geval kan de LEVERANCIER aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel foutief gebruik van de software. De Klant verbindt er zich toe om, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, de geleverde software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken en de software niet te gebruiken of het gebruik ervan toe te staan om services te verlenen aan derden. Een eventuele inbreuk kan geenszins tot enige aansprakelijkheid van de LEVERANCIER leiden. De Klant mag de geleverde software evenmin gebruiken om vergelijkende of concurrerende analyses uit te voeren, met inbegrip van benchmarking. Het is de Klant verboden om de broncode van de software na te bouwen, te ontleden, opnieuw samen te stellen, te reduceren tot een vorm die door mensen kan worden gelezen of deze broncode op eender welke wijze te openen. Het is de Klant eveneens verboden om de geleverde software in sublicentie te geven,te verhuren, te leasen, te wijzigen, uit te breiden, aan te vullen of er afgeleide werken mee te creëren.

 7. Middelenverbintenis

  De LEVERANCIER gaat opzichtens de Klant geen resultaatsverbintenis aan. De LEVERANCIER is dan ook niet gehouden om ten allen tijde de beschikbaarheid van het product en de bijhorende ondersteuning te garanderen. De LEVERANCIER houdt zich ook het recht voor om de ondersteuning van het geleverde programma op termijn te stoppen, zonder dat dit enige recht op schadevergoeding kan doen ontstaan.

 8. Aansprakelijkheidsbeperking

  1. In geen geval zal LEVERANCIER aansprakelijk zijn voor toevallige of onrechtstreekse schade die zou worden veroorzaakt door het gebruik van het programma of van de daarmee verband houdende informatie en/of documentatie, noch voor enige andere schade die niet rechtstreeks en onmiddellijk werd veroorzaakt door een fout van LEVERANCIER, zoals, doch niet beperkt tot: inkomstenverlies, schade-eisen van derden, verlies van gegevens en/of data, schade en/of defecten te wijten aan materialen of informatie verstrekt door de Klant of door een derde.

  2. De LEVERANCIER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele uitval van de internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het netwerk van de LEVERANCIER.

  3. In geen geval zal LEVERANCIER aansprakelijk zijn voor gebreken in het materiaal, de hardware, de randapparatuur of software waarin het programma werd geïmplementeerd door en/of op instructies van de Klant.

  4. Voor directe schade, en slechts indien herstel in natura niet mogelijk is, zal de aansprakelijkheid van LEVERANCIER tegenover de Klant en tegenover derden nooit hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de klant heeft betaald voor het specifieke onderdeel van het programma dat de schade heeft veroorzaakt, of indien het om een dienstverlening gaat, de terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het schadegeval voorgaan en die betrekking hebben op het specifieke project dat de schade zou hebben veroorzaakt.

  5. Voor schade de wijten aan het foutief gebruik van het geleverde, kan de LEVERANCIER op geen enkele wijze aansprakelijk zijn.

  6. De LEVERANCIER kan evenmin aansprakelijk zijn voor enig ongeoorloofd gebruik door de Klant. De Klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, waaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, gebruik maken om inbreuken te plegen en schade of hinder te veroorzaken aan de LEVERANCIER of derden. De Klant verzekert ten allen tijde dat er geen stafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programma’s, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig is op de apparatuur ter beschikking gesteld door de LEVERANCIER. Op eerste verzoek moet de Klant de LEVERANCIER hiervoor vrijwaren, zowel in hoofdsom, intresten als eventuele kosten. Het gebruik van Warez, MP3-sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming en hacking is op al de door de LEVERANCIER ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en geeft de LEVERANCIER het recht om de toegang onmiddellijk en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling af te sluiten. De klant verbindt er zich toe om onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van de LEVERANCIER of een gerechtvaardigd verzoek van een derde tot verwijdering of aanpassing van eigen inhoud, zonder dat hij enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

  7. De LEVERANCIER stelt alles in het werk om de gegevens zo veilig mogelijk te bewaren, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies of diefstal.

 9. Protest, betalingsmodaliteiten en prijzen

  1. Elk protest tegen de facturen van de LEVERANCIER dient schriftelijk en per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de acht dagen na de factuurdatum, bij ontstentenis waarvan zij wordt geacht te zijn aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

  2. Alle vermelde prijzen van LEVERANCIER zijn in EURO en zijn exclusief BTW en/of eventuele andere taksen.

  3. De betaling van elk gefactureerd bedrag, belastingen inbegrepen, dient contant te geschieden op de bankrekening van LEVERANCIER, zonder kosten voor LEVERANCIER. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 1,5 (anderhalf) % per maand, vanaf de vervaldag van de factuur tot op de dag der volledige betaling, waarbij elke begonnen maand aangerekend zal worden als een volledige maand. Bij gebrek aan betaling 10 (tien) dagen na de vervaldag zal het factuurbedrag bovendien, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 125 Euro, onverminderd alle andere rechten welke LEVERANCIER kan laten gelden.

  4. LEVERANCIER zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn om zonder ingebrekstelling alle verdere leveringen aan de Klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren. De Klant verliest bij wanbetaling tevens alle recht op eventueel toegestane kortingen.

 10. Overmacht

  In geval van overmacht, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte of staking van het personeel van LEVERANCIER, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis of tekortkoming van de leveranciers van LEVERANCIER, zal LEVERANCIER steeds het recht hebben om hetzij haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij, indien de overmacht meer dan 6 (zes) maanden duurt, om de overeenkomst van rechtswege te ontbinden, zonder dat LEVERANCIER in één van beide gevallen tot schadevergoeding gehouden is.

 11. Verklaring van afstand

  De verklaring van afstand, uitgaande van één van beide partijen, met betrekking tot een in gebreke blijven of een inbreuk op een overeenkomst tussen partijen door de andere partij, maakt geen verklaring van afstand uit met betrekking tot een navolgende in gebreke blijven of inbreuk.

 12. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht

  1. Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten tussen LEVERANCIER en de Klant worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

  2. Ingeval van daaruit voortvloeiende geschillen of vorderingen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van LEVERANCIER is gevestigd bevoegd.